Kenya

Foto: Patrick Meinhardt

Kenya


Leger Uten Grenser arbeider med å imøtekomme de medisinske behovene til sårbare grupper i Kenya: De som bor i slumområder, i flyktningleirer, mennesker som lever med hiv, tuberkulosepasienter og ofre for seksualisert vold og andre voldshandlinger.

Hjem > Land > Kenya
        

Siden 2013 har Al-Shabab utført flere dødelige motangrep i Kenya.

Vi jobber primært med å respondere på endemiske og epidemiske sykdommer og sørge for medisinsk hjelp for sårbare grupper i samfunnet. Dette gjelder særlig de som bor i slumområder, i flyktningleirer, hiv- og tuberkulosepasienter og ofre for seksualisert vold og voldshandlinger.

Leger uten grenser har vært til stede i Kenya siden 1987.

Vårt arbeid i 2016

I 2016 fortsatte Leger Uten Grenser å tilby helsehjelp til flyktninger og mennesker som bor i slumområder, og arbeidet med hiv og tilgangen på grunnleggende helsetjenester.

I desember 2014 var det et kolerautbrudd i Kenya. Ved utgangen av 2016 var totalt 16.511 tilfeller rapportert nasjonalt. Leger Uten Grenser iverksatte tiltak i 16 fylker og støttet lokale myndigheter med å etablere sentre for kolerabehandling, gi opplæring til personell, gi medisiner og andre forsyninger, samt forbedre vann- og sanitærforhold. Totalt ble 4712 kolerapasienter behandlet.

Dadaab

Dadaab-leiren i nordøst-Kenya har huset flyktninger i over 25 år. I mai 2016 truet landets regjering med å stenge leiren innen årets slutt. Begrunnelsen for dette var bekymringer knyttet til økonomi, sikkerhet og miljø i Dadaab.

Skulle leiren bli stengt, ville de som bor der, måtte dra tilbake til et krigsherjet Somalia. Leger Uten Grenser protesterte overfor regjeringen og gjennomførte en undersøkelse i Dagahaley, en av de fem underleirene i Dadaab. Undersøkelsen viste at 86 prosent av flyktningene ikke ønsket eller kom til å returnere til Somalia.

I november 2016 kunngjorde kenyanske myndigheter at de utvidet fristen for å stenge leiren til mai 2017. I februar 2017 avgjorde den kenyanske høyesteretten at stengingen av leiren er ulovlig.

I Dagahaley, en flyktningleir i Dadaab-området, driver Leger Uten Grenser et sykehus med 100 senger i tillegg til to helseposter. Her ble det i 2016 utført 162.653 polikliniske konsultasjoner, og 9137 pasienter ble lagt inn på sykehuset, inkludert 917 alvorlig underernærte barn. Over 3000 barn ble født på sykehuset i Dagahaley.

Mombasa

I januar 2016 startet Leger Uten Grenser et prosjekt for seksuell og reproduktiv helse på Mrima Health Facility i kystbyen Mombasa. I samarbeid med lokale helsemyndigheter jobber vi for å redusere både antall dødfødsler og spedbarnsdødeligheten i området. I 2016 ble det bistått 1473 fødsler her, og over 2000 kvinner fikk svangerskapskonsultasjoner ved senteret.

Mandera-distriktet

I Mandera-distriktet brøt den myggbårne chikungunyafeberen, som ofte fører til flere måneders invalidiserende leddsmerter, ut. Dette la ekstra belastning på helsesystemet. Leger Uten Grenser behandlet i den forbindelse rundt 1150 pasienter og delte ut 2800 myggnett.

Nakuru

I Nakuru svarte Leger Uten Grenser på en influensaepidemi. Her meldte helsemyndighetene at 12,3 prosent av de smittede døde. Leger Uten Grenser bekreftet også forekomsten av den influensalignende sykdommen SARI, en akutt luftveisinfeksjonssykdom, utløst av flere sykdomsfremkallende mikroorganismer, ikke bare influensabakterier. Den høye dødeligheten viste seg å skyldes hvordan epidemien var blitt håndtert. Da Leger Uten Grenser i slutten av april 2016 gikk inn og bisto ved behandlingen av 240 pasienter, falt dødeligheten til null.

Nairobi

Over 200.000 mennesker i Kibera, Øst-Afrikas største slum, har tilgang til et omfattende helsetilbud på en klinikk drevet av Leger Uten Grenser. I år mottok 176.415 personer medisinsk behandling fra Leger Uten Grenser her. De mottok grunnleggende helse- og svangerskapstjenester. I tillegg ble 728 pasienter behandlet for hiv, 386 for tuberkulose og 997 for ikke-smittsomme sykdommer, som astma, epilepsi og høyt blodtrykk. 11 pasienter begynte også på en ny behandlingskur for hepatitt C, og 114 fikk behandling for seksuell og kjønnsrelatert vold.

Etter over 20 år i Kibera-slummen overleverer Leger Uten Grenser i november 2017 klinikken til kenyanske helsemyndigheter og en annen frivillig organisasjon. Første steg i prosessen fant sted i juni 2016 da disse overtok administrasjonen av fødeavdelingen, hvor det hver måned blir født 200 barn. Driften av klinikken ble overført til kenyanske helsemyndigheter i juni 2017. Tilgangen til helsetjenester har blitt mye bedre, spesielt tilgang til behandling for hiv, tuberkulose og basishelsetjenester.

Lokale myndigheter opprettholder driften, og andre hjelpeorganisasjoner har begynt å arbeide i slummen. Leger Uten Grenser kan dermed fokusere vårt arbeid i andre områder, men er klare til rykke inn i en nødsituasjon.

Nairobi Eastlands

Siden 2008 har Leger Uten Grenser tilbudt psykologisk, medisinsk, juridisk og sosial bistand til ofre for seksuell og kjønnsrelatert vold i de østlige delene av Nairobi, kalt Nairobi Eastlands. Fra slutten av 2015 samarbeidet organisasjonen med myndighetene for å etablere et integrert helsetilbud ved to klinikker for beboerne i Eastlands. Her ble over 20.100 pasienter behandlet i 2016. Av disse var halvparten mindreårige.

Leger Uten Grenser fortsetter å samarbeide med de lokale myndighetene for å få økt og bedret tilgangen til helse- og akutt-tjenester for beboerne i Mathare-slummen og Eastleigh-området. Prosjektet omfatter et call-senter, en ambulanse-henvisningstjeneste og støtte til akuttavdelingen på sykehuset Mama Lucy Kibaki.

Bidraget til sykehuset innebærer blant annet personell, opplæring og penger til utstyr og medisiner. Her bidro Leger Uten Grenser mer enn 5.200 ganger i 2016, og over 24.000 pasienter ble behandlet på sykehusets akuttavdeling.

I Eastlands jobber et MSF-team med å diagnostisere og behandle multiresistent tuberkulose (MDR-TB).

I 2016 ble 18 MDR-TB-pasienter diagnostisert her, og fire av disse var i stand til å starte på behandling som med bedaguilin eller delamanid, de første nye tuberkulosemedisinene som har blitt utviklet på 50 år.

Hiv-behandling i Homa Bay

I Nyanza-regionen er hiv et enormt problem. I Ndhiwa i Homa Bay, for eksempel, lever en av fire voksne med viruset. I tillegg blir 2 prosent av befolkningen smittet hvert år.

Viruset fortsetter å drepe

En undersøkelse, gjennomført av Epicentre og Leger Uten Grenser fra desember 2014 til mars 2015 ved voksenavdelingen på Homa Bay-sykehuset, viste at hiv var skyld i over en tredel av innleggelsene og 55 prosent av dødsfallene her.

Det er svært foruroligende at hele 50 prosent av aids-pasientene opplevde at behandlingen mislyktes og fikk påvist nye infeksjoner, til tross for at de hadde begynt på ARV-behandling (antiretroviral behandling) som skulle holde sykdommen i sjakk.

Siden 2014 har Leger Uten Grenser vært i Ndhiwa-distriktet med et prosjekt som prøver å få kontroll på spredningen av hiv og redusere antall aids-dødsfall. Organisasjonen samarbeider med det kenyanske helsedepartementet og omkringliggende lokalsamfunn for å styrke samtlige hiv-forebyggende tiltak i området.

Slike tiltak kan blant annet være frivillig mannlig omskjæring, forebygging av smitte fra mor til barn, samt hiv-testing og ARV-behandling.

Leger Uten Grenser er også engasjert på voksenavdelingene ved Homa Bay- og Ndhiwa-sykehusene. Målet her er å få bedret kvaliteten på den behandlingen som både hiv-smittede og andre pasienter får.

Leger Uten Grenser har blant annet bidratt med generell organisering og administrasjon, rekruttering av ansatte, opplæring, evaluering av behandlingsrutiner og kvalitetssikring av pleien.

I 2016 ble over 3.000 mennesker diagnostisert og innlagt her, og mer enn 14.300 pasienter fikk ARV-behandling. Rundt 5.000 pasienter ble henvist til de Leger Uten Grenser-støttede sykehusene i Ndhiwa og Homa Bay.

 


 

 HVORFOR ER VI I KENYA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen