Foto: Fathema Murtaza/MSF
Hjem > Jobb for oss > Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep
Nyheter

Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep

Leger Uten Grenser tolererer ikke diskriminering, trakassering eller overgrep, eller at våre ansatte misbruker stillingen sin. Alle som er involvert i organisasjonen, eller som er i kontakt med Leger Uten Grenser i felt, skal være klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og vite at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Det finnes også tiltak og forebyggingsarbeid, samt etiske retningslinjer alle ansatte i Leger Uten Grenser er nødt til å signere når de blir ansatt. Alle må også følge det som står skrevet i vårt Charter. 

Ofte går man som feltarbeider inn i et samfunn som opplever en krise; mange mennesker kan befinne seg i fortvilte situasjoner og trenger humanitærhjelp. Som hjelpearbeider har man ofte et enormt ansvar og kan bli utsatt for mye stress.  Mange befinner seg i en maktposisjon, i tillegg til at man jobber under ekstreme forhold. Dette kan være en utfordrende kombinasjon som krever god forberedelse, riktig rekruttering, sterk rolleforståelse og tydelige retningslinjer. 

Organisasjonen har i tillegg til retningslinjer flere tiltak for å forebygge og hindre diskriminering, trakassering eller overgrep. Alle våre ansatte har et felles ansvar for å sørge for at disse blir gjennomført, men det er personer i lederstillinger som har hovedansvaret.  Det innebærer blant annet å sørge for at varslingsmekanismer og rutiner blir styrket på tvers av organisasjonen, og å gi støtte til fornærmede og de som varsler, samt sørge for at forebyggende arbeid blir gjennomført.  

Klageinstanser 

Når diskriminering, trakassering eller overgrep finner sted i våre prosjekter sørger vi for at de som er rammet, er klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Rapporteringen kan enten gå gjennom ledelsen eller gjennom spesifikke rapporteringskanaler. Dette gjelder for ansatte, pasienter og andre Leger Uten Grenser er i kontakt med gjennom sitt arbeid.

Å skape bevissthet

Leger Uten Grenser jobber hele tiden for å sørge for at pasienter og ansatte er klar over hvilke klagemekanismer og rutiner organisasjonen har for å rapportere eller varsle om overgrep, trakassering eller diskriminering. Dette kommuniseres gjennom veiledningshefter, orienteringsmøter, feltbesøk og opplæring Dessuten finnes det digitale orienteringer og læringsmoduler om adferd og ledelse som regelmessig blir oppdatert og forbedret.

Det viktigste for Leger Uten Grenser er å sørge for at de som blir utsatt for slike hendelser, faktisk tør å rapportere dette.  Målet vårt er at alle skal føle seg trygge, ingen trenger å være redd for å varsle eller behøver å bekymre seg for egen stilling og sikkerhet. Dette krever mye arbeid, oppmerksomhet og ressurser og er et område vi hele tiden jobber med å bli bedre på. 

Konfidensiell håndtering av sakene 

Det viktigste for Leger Uten Grenser er arbeidsforholdet, sikkerheten og helsen til ofre og varslere. De som er rammet skal bli tatt på alvor og få oppmerksomhet og støtte av organisasjonen. Det inkluderer psykologisk og medisinsk hjelp, samt juridisk støtte. 

Alle saker blir behandlet konfidensielt og er taushetsbelagte. I noen tilfeller starter vi granskninger for å finne fakta, pålegge sanksjoner og for å identifisere forebyggende tiltak som kan hjelpe oss videre. Konsekvensene varierer fra formelle advarsler, obligatorisk opplæring og midlertidig eller endelig oppsigelse. Det er de involverte som selv velger om de ønsker å gå rettens vei. Leger Uten Grenser respekterer og stiller seg bak den avgjørelsen som blir tatt av vedkommende.

Når det kommer til saker som omhandler misbruk av mindreårige står det i retningslinjene våre at man skal rapportere saken videre til den juridiske instansen i landet, avhengig av hva som vurderes å være til barnets beste og tilgangen på slike instanser.

Hovedutfordringer

Våre varslingsrutiner er kontinuerlig under utvikling, men vi vet at vi fremdeles sliter med underrapportering og at vi hele tiden må bli bedre for å sørge for at alle ansatte, pasienter og pårørende har tilstrekkelig informasjon på dette området og hvilke varslingsmekanismer som er på plass. 

Det er fremdeles mange utfordringer for de som ønsker å rapportere inn misbruk, overgrep og trakassering. Frykten for å ikke bli trodd, stigmatisering, eller bekymring for gjentakelse, er noen av utfordringene. 

Disse utfordringene gjelder særlig når vi jobber med nødhjelp i større krise- og konfliktområder, hvor sivilbefolkningen generelt mangler beskyttelse, det er mye vold, og i områder hvor store deler av befolkningen er avhengig av humanitærhjelp.

Vi må derfor hele tiden jobbe for å bli bedre, styrke varslingsmekanismene våre og sørge for at alle som opplever eller vet om upassende eller uakseptabel oppførsel og overgrep trygt kan rapportere inn dette. 

Rapportering og varsling

Vi tar alle anklager om seksuelle overgrep, utnyttelse og trakassering veldig alvorlig. Alle som jobber i organisasjonen forplikter seg til å følge Leger Uten Grensers retningslinjer på dette området, hvor det står tydelig at slik oppførsel og utnyttelse av andre ikke er tolerert eller akseptert. Vi oppfordrer alle som kjenner til, eller har opplevd brudd på dette, om å varsle eller rapportere inn dette til oss gjennom varslingssystemet vårt.  

2020

I 2020 fikk Leger Uten Grenser inn totalt 444 klager fra felt og hovedkontor, som er en økning på 22 prosent sammenlignet med 2019. Denne økningen kan være et tegn på at Leger Uten Grenser aktivt jobber mot den store utfordringen med underrapportering av trakasseringshendelser. Økningen kan være en indikasjon på at de som rapporter inn og varslere nå er mer komfortable med å snakke ut om slike hendelser, og at det er en økende bevisstgjøring rundt klagemekanismene som er tilgjengelige.

Likevel fortsetter underrapportering å være en utfordring. Spesielt bekymringsfullt er det lave antallet klager vi får inn fra pasienter, pårørende og lokalbefolkningene. Dette indikerer et behov for å fokusere mer på forebygging, samt utvikle egnede klagemekanismer bedre tilpasset disse gruppene.  

Restriksjoner på grunn av pandemien har ført til færre fysiske aktiviteter med fokus på forebygging. Det har gått utover egne feltbesøk med fokus på dette, i tillegg til et lavere antall deltagere på våre fysiske arrangementer. Likevel har det blitt lagt inn en betydelig innsats i å arrangere digital opplæring, som resulterte i at flere ansatte fikk opplæring i å håndtere slike hendelser sammenlignet med 2019. 

I 2020 hadde Leger Uten Grenser over 57.000 ansatte i felt. I løpet av året ble det rapportert inn 389 klager, noe som er en økning på 71 klager sammenlignet med året før. Av disse sakene ble 150 bekreftet som brudd på våre retningslinjer. 82 omhandlet klager som gikk på seksuelt misbruk, trakassering og utnyttelse, maktovergrep, psykisk trakassering, diskriminering eller fysisk vold. Totalt mistet 37 ansatte jobben som resultat av dette. 

Dette er det første året Leger Uten Grenser har samlet sammen klager fra de nasjonale hovedkontorene våre verden over, som utgjør 10 prosent av våre ansatte. Fra de 37 kontorene våre fikk vi inn totalt 55 klager. Av disse ble 38 saker bekreftet som brudd på våre retningslinjer.  

Les mer her: Promoting a work environment free of harassment, exploitation and abuse

2019

Gjennom 2019 jobbet 65.000 mennesker i felt for Leger Uten Grenser. 

I 2019 ble det totalt rapportert inn 322 klager fra felt, noe som er liten nedgang fra året før. 154 av disse sakene ble bekreftet som brudd på våre retningslinjer. 104 omhandlet klager som gikk på seksuelt misbruk, trakassering og utnyttelse, maktovergrep, psykisk trakassering, diskriminering eller fysisk vold. Totalt mistet 57 ansatte jobben som resultat av dette. 

I 2019 så vi en liten økning av klager fra nasjonalt ansatte sammenlignet med året før. Det er viktig at alle våre ansatte føler seg trygge på å rapporterte inn upassende oppførsel. På tross av at våre nasjonalt ansatte utgjør 90 prosent av alle våre ansatte, kommer kun 45 prosent av klagene fra dem. Fra pasienter og pårørende mottok vi 19 klager i 2019.   

2018

I 2018 hadde Leger Uten Grenser over 43.000 ansatte i felt. Dette året har vært en signifikant økning i antall varsler, med 356 varsler i 2018 sammenlignet med 182 varsler året før. Disse tallene er bare fra felt, ikke fra hovedkontorene. Vi håper at disse tallene er en indikasjon på at et økt fokus på problemet har ført til at flere tør å varsle. 

Etter en intern granskning ble det bekreftet at 134 av varslene var misbruk eller upassende oppførsel, mot 83 i 2017. Dette inkluderer 78 tilfeller av misbruk, sammenlignet med 61 tilfeller i 2017. Misbruk inkluderer seksuelt misbruk, trakassering og utnyttelse, maktmisbruk, psykologisk trakassering, diskriminering og fysisk vold. Totalt fikk 52 ansatte sparken på grunn dette i 2018. 

Det ble også bekreftet 56 tilfeller av upassende oppførsel, i forhold til 22 i 2017. Upassende oppførsel inkluderer lederfeil, upassende forhold, stoffmisbruk og upassende oppførsel som ikke er i samsvar med lokale samfunnsnormer eller som påvirker de ansattes samhold i teamet.

Tallene fra 2018 viser en økning i rapportering av uakseptabel oppførsel sammenlignet med tallene fra 2017. Vi tror fortsatt at det finnes store mørketall, sannsynligvis på grunn av utfordringer med underrapportering og datainnsamling.

Vi jobber hele tiden for å bli bedre

Leger Uten Grenser er en stor nødhjelpsorganisasjon hvor det foregår mange utskiftninger, og med ansatte fra mange ulike land og kulturer. Dette krever at vi som organisasjon hele tiden må sørge for å skape bevisstgjøring rundt retningslinjer om misbruk og trakassering for våre ansatte, og sørge for at alle vet hvordan man kan rapportere inn, og varsle om, upassende forhold. 

Alle fra besøkende fra hovedkontoret til medlemmer og pasienter, skal være klare over at disse klageinstansene eksisterer, og hvordan de skal benyttes. 

Leger Uten Grenser har et ansvar for å sørge for at retningslinjene blir respektert, at det hele tiden finnes forebyggende tiltak og at vi kontinuerlig jobber for å forbedre oss. 

Etiske retningslinjer

Alle Leger Uten Grensers ansatte skal skrive under og etterfølge våre etiske retningslinjer som du finner her

Mer i denne seksjonen  
Livet i felt
Fordeler og utviklingsmuligheter
Sikkerhet
Informasjonsmøter
Søknadsprosessen
Spørsmål og svar
Hvor finner jeg kurs i tropemedisin?
Ledige stillinger i Norge
Foto: Fathema Murtaza/MSF
Hjem > Jobb for oss > Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep
Nyheter

Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep

Leger Uten Grenser tolererer ikke diskriminering, trakassering eller overgrep, eller at våre ansatte misbruker stillingen sin. Alle som er involvert i organisasjonen, eller som er i kontakt med Leger Uten Grenser i felt, skal være klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og vite at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Det finnes også tiltak og forebyggingsarbeid, samt etiske retningslinjer alle ansatte i Leger Uten Grenser er nødt til å signere når de blir ansatt. Alle må også følge det som står skrevet i vårt Charter. 

Ofte går man som feltarbeider inn i et samfunn som opplever en krise; mange mennesker kan befinne seg i fortvilte situasjoner og trenger humanitærhjelp. Som hjelpearbeider har man ofte et enormt ansvar og kan bli utsatt for mye stress.  Mange befinner seg i en maktposisjon, i tillegg til at man jobber under ekstreme forhold. Dette kan være en utfordrende kombinasjon som krever god forberedelse, riktig rekruttering, sterk rolleforståelse og tydelige retningslinjer. 

Organisasjonen har i tillegg til retningslinjer flere tiltak for å forebygge og hindre diskriminering, trakassering eller overgrep. Alle våre ansatte har et felles ansvar for å sørge for at disse blir gjennomført, men det er personer i lederstillinger som har hovedansvaret.  Det innebærer blant annet å sørge for at varslingsmekanismer og rutiner blir styrket på tvers av organisasjonen, og å gi støtte til fornærmede og de som varsler, samt sørge for at forebyggende arbeid blir gjennomført.  

Klageinstanser 

Når diskriminering, trakassering eller overgrep finner sted i våre prosjekter sørger vi for at de som er rammet, er klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Rapporteringen kan enten gå gjennom ledelsen eller gjennom spesifikke rapporteringskanaler. Dette gjelder for ansatte, pasienter og andre Leger Uten Grenser er i kontakt med gjennom sitt arbeid.

Å skape bevissthet

Leger Uten Grenser jobber hele tiden for å sørge for at pasienter og ansatte er klar over hvilke klagemekanismer og rutiner organisasjonen har for å rapportere eller varsle om overgrep, trakassering eller diskriminering. Dette kommuniseres gjennom veiledningshefter, orienteringsmøter, feltbesøk og opplæring Dessuten finnes det digitale orienteringer og læringsmoduler om adferd og ledelse som regelmessig blir oppdatert og forbedret.

Det viktigste for Leger Uten Grenser er å sørge for at de som blir utsatt for slike hendelser, faktisk tør å rapportere dette.  Målet vårt er at alle skal føle seg trygge, ingen trenger å være redd for å varsle eller behøver å bekymre seg for egen stilling og sikkerhet. Dette krever mye arbeid, oppmerksomhet og ressurser og er et område vi hele tiden jobber med å bli bedre på. 

Konfidensiell håndtering av sakene 

Det viktigste for Leger Uten Grenser er arbeidsforholdet, sikkerheten og helsen til ofre og varslere. De som er rammet skal bli tatt på alvor og få oppmerksomhet og støtte av organisasjonen. Det inkluderer psykologisk og medisinsk hjelp, samt juridisk støtte. 

Alle saker blir behandlet konfidensielt og er taushetsbelagte. I noen tilfeller starter vi granskninger for å finne fakta, pålegge sanksjoner og for å identifisere forebyggende tiltak som kan hjelpe oss videre. Konsekvensene varierer fra formelle advarsler, obligatorisk opplæring og midlertidig eller endelig oppsigelse. Det er de involverte som selv velger om de ønsker å gå rettens vei. Leger Uten Grenser respekterer og stiller seg bak den avgjørelsen som blir tatt av vedkommende.

Når det kommer til saker som omhandler misbruk av mindreårige står det i retningslinjene våre at man skal rapportere saken videre til den juridiske instansen i landet, avhengig av hva som vurderes å være til barnets beste og tilgangen på slike instanser.

Hovedutfordringer

Våre varslingsrutiner er kontinuerlig under utvikling, men vi vet at vi fremdeles sliter med underrapportering og at vi hele tiden må bli bedre for å sørge for at alle ansatte, pasienter og pårørende har tilstrekkelig informasjon på dette området og hvilke varslingsmekanismer som er på plass. 

Det er fremdeles mange utfordringer for de som ønsker å rapportere inn misbruk, overgrep og trakassering. Frykten for å ikke bli trodd, stigmatisering, eller bekymring for gjentakelse, er noen av utfordringene. 

Disse utfordringene gjelder særlig når vi jobber med nødhjelp i større krise- og konfliktområder, hvor sivilbefolkningen generelt mangler beskyttelse, det er mye vold, og i områder hvor store deler av befolkningen er avhengig av humanitærhjelp.

Vi må derfor hele tiden jobbe for å bli bedre, styrke varslingsmekanismene våre og sørge for at alle som opplever eller vet om upassende eller uakseptabel oppførsel og overgrep trygt kan rapportere inn dette. 

Rapportering og varsling

Vi tar alle anklager om seksuelle overgrep, utnyttelse og trakassering veldig alvorlig. Alle som jobber i organisasjonen forplikter seg til å følge Leger Uten Grensers retningslinjer på dette området, hvor det står tydelig at slik oppførsel og utnyttelse av andre ikke er tolerert eller akseptert. Vi oppfordrer alle som kjenner til, eller har opplevd brudd på dette, om å varsle eller rapportere inn dette til oss gjennom varslingssystemet vårt.  

2020

I 2020 fikk Leger Uten Grenser inn totalt 444 klager fra felt og hovedkontor, som er en økning på 22 prosent sammenlignet med 2019. Denne økningen kan være et tegn på at Leger Uten Grenser aktivt jobber mot den store utfordringen med underrapportering av trakasseringshendelser. Økningen kan være en indikasjon på at de som rapporter inn og varslere nå er mer komfortable med å snakke ut om slike hendelser, og at det er en økende bevisstgjøring rundt klagemekanismene som er tilgjengelige.

Likevel fortsetter underrapportering å være en utfordring. Spesielt bekymringsfullt er det lave antallet klager vi får inn fra pasienter, pårørende og lokalbefolkningene. Dette indikerer et behov for å fokusere mer på forebygging, samt utvikle egnede klagemekanismer bedre tilpasset disse gruppene.  

Restriksjoner på grunn av pandemien har ført til færre fysiske aktiviteter med fokus på forebygging. Det har gått utover egne feltbesøk med fokus på dette, i tillegg til et lavere antall deltagere på våre fysiske arrangementer. Likevel har det blitt lagt inn en betydelig innsats i å arrangere digital opplæring, som resulterte i at flere ansatte fikk opplæring i å håndtere slike hendelser sammenlignet med 2019. 

I 2020 hadde Leger Uten Grenser over 57.000 ansatte i felt. I løpet av året ble det rapportert inn 389 klager, noe som er en økning på 71 klager sammenlignet med året før. Av disse sakene ble 150 bekreftet som brudd på våre retningslinjer. 82 omhandlet klager som gikk på seksuelt misbruk, trakassering og utnyttelse, maktovergrep, psykisk trakassering, diskriminering eller fysisk vold. Totalt mistet 37 ansatte jobben som resultat av dette. 

Dette er det første året Leger Uten Grenser har samlet sammen klager fra de nasjonale hovedkontorene våre verden over, som utgjør 10 prosent av våre ansatte. Fra de 37 kontorene våre fikk vi inn totalt 55 klager. Av disse ble 38 saker bekreftet som brudd på våre retningslinjer.  

Les mer her: Promoting a work environment free of harassment, exploitation and abuse

2019

Gjennom 2019 jobbet 65.000 mennesker i felt for Leger Uten Grenser. 

I 2019 ble det totalt rapportert inn 322 klager fra felt, noe som er liten nedgang fra året før. 154 av disse sakene ble bekreftet som brudd på våre retningslinjer. 104 omhandlet klager som gikk på seksuelt misbruk, trakassering og utnyttelse, maktovergrep, psykisk trakassering, diskriminering eller fysisk vold. Totalt mistet 57 ansatte jobben som resultat av dette. 

I 2019 så vi en liten økning av klager fra nasjonalt ansatte sammenlignet med året før. Det er viktig at alle våre ansatte føler seg trygge på å rapporterte inn upassende oppførsel. På tross av at våre nasjonalt ansatte utgjør 90 prosent av alle våre ansatte, kommer kun 45 prosent av klagene fra dem. Fra pasienter og pårørende mottok vi 19 klager i 2019.   

2018

I 2018 hadde Leger Uten Grenser over 43.000 ansatte i felt. Dette året har vært en signifikant økning i antall varsler, med 356 varsler i 2018 sammenlignet med 182 varsler året før. Disse tallene er bare fra felt, ikke fra hovedkontorene. Vi håper at disse tallene er en indikasjon på at et økt fokus på problemet har ført til at flere tør å varsle. 

Etter en intern granskning ble det bekreftet at 134 av varslene var misbruk eller upassende oppførsel, mot 83 i 2017. Dette inkluderer 78 tilfeller av misbruk, sammenlignet med 61 tilfeller i 2017. Misbruk inkluderer seksuelt misbruk, trakassering og utnyttelse, maktmisbruk, psykologisk trakassering, diskriminering og fysisk vold. Totalt fikk 52 ansatte sparken på grunn dette i 2018. 

Det ble også bekreftet 56 tilfeller av upassende oppførsel, i forhold til 22 i 2017. Upassende oppførsel inkluderer lederfeil, upassende forhold, stoffmisbruk og upassende oppførsel som ikke er i samsvar med lokale samfunnsnormer eller som påvirker de ansattes samhold i teamet.

Tallene fra 2018 viser en økning i rapportering av uakseptabel oppførsel sammenlignet med tallene fra 2017. Vi tror fortsatt at det finnes store mørketall, sannsynligvis på grunn av utfordringer med underrapportering og datainnsamling.

Vi jobber hele tiden for å bli bedre

Leger Uten Grenser er en stor nødhjelpsorganisasjon hvor det foregår mange utskiftninger, og med ansatte fra mange ulike land og kulturer. Dette krever at vi som organisasjon hele tiden må sørge for å skape bevisstgjøring rundt retningslinjer om misbruk og trakassering for våre ansatte, og sørge for at alle vet hvordan man kan rapportere inn, og varsle om, upassende forhold. 

Alle fra besøkende fra hovedkontoret til medlemmer og pasienter, skal være klare over at disse klageinstansene eksisterer, og hvordan de skal benyttes. 

Leger Uten Grenser har et ansvar for å sørge for at retningslinjene blir respektert, at det hele tiden finnes forebyggende tiltak og at vi kontinuerlig jobber for å forbedre oss. 

Etiske retningslinjer

Alle Leger Uten Grensers ansatte skal skrive under og etterfølge våre etiske retningslinjer som du finner her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen