Irak

Nesten to millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine etter at konflikten eskalerte i 2014.  

Dette gjør vi:

Irak
  • Innbyggere: 32,8 millioner
  • Forventet levealder: 65-72 år
  • Barnedødelighet: 34 av 1000 barn dør før de fyller fem år
  • Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)
Irak ble selvstendig fra Storbritannia i 1932. Den USA-ledede invasjonen i 2003 har ført til ustabilitet. Flere parter, blant annet Al-Qaida, slåss om kontrollen. 
 
Leger Uten Grenser har jobbet i Irak siden 2003. Vi har gitt medisinsk hjelp til de som er rammet av den bevæpnede konflikten og til de som ikke lenger har tilgang til primære helsetjenester.

Nesten to millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine etter at konflikten eskalerte i 2014.

 

Våre prosjekter i Irak per januar 2017:

Mosul

I Qayara sør i Mosul har Leger Uten Grenser oppført et mobilt sykehus med akuttrom, operasjonsrom og 32 sykehussenger som fungerer side om side med byens helsesenter. 
Det medisinske teamet fra Leger Uten Grenser gir akutt kirurgisk- og medisinsk hjelp og ved behov henviser til større sykehus. Brann- og ortopediske skader, som vev- og bruddskader forårsaket av skudd eller fall, utgjør en stor andel av de kirurgiske inngrepene som Leger uten grenser utfører.  Vi ser flere tilfeller av pasienter med luftveisinfeksjoner og hjertesvikt. I gjennomsnitt blir 40 pasienter lagt inn hver uke.
 
På grunn av den store tilstrømmingen av folk som flykter fra krigen i Mosul, måtte vi i november opprette et nytt mobilt team i de nye leirene for internt fordrevne vest i Erbil. 
Her gir Leger Uten Grenser primære helsetjenester, behandling av kroniske sykdommer, og psykologisk og psykiatrisk behandling. Dette gjelder også i leiren i Debaga, som er vertskap for de fordrevne som flyktet i 2014 eller senere. Vi tilbyr også helsetjenester til fordrevne som har slått seg ned med den lokale befolkningen i landsbyene og i de urbane områdene.
 
Manglende pasienter førte til at den kirurgiske enheten ute i felt nord for Mosul ble lagt ned og erstattet med to nye medisinske poster nærmere den nordlige frontlinjen. Her blir pasientene sortert ut og stabilisert av det medisinske teamet. I tillegg samarbeider
Leger Uten Grenser tett med sykehuset i Al Shekhan distriktet, der de henviser pasienter for videre behandling.
 
 

Nord-Irak 

Nær frontlinjen i Ninewa, tilbyr vi i våre mobile klinikker grunnleggende helsetjenester, behandling av kroniske sykdommer og behandling av ulike mentale lidelser til de som er internt fordrevet, til flyktninger som vender tilbake og til de fattige i lokalsamfunnene. Vi tilbyr også lignende tjenester flere områder i regionen rundt Kurdistan og Kirkuk.
 
I Kirkuk håndterer vi en tilstrømming av internt fordrevne og krigsskadde pasienter fra Hawija, hvor en militær offensiv er forventet. Våre feltarbeidere bistår to sykehus, og gir primære helsetjenester i leirene langs frontlinjen Kirkuk-Hawija og i utkantstedene der folk som flykter fra Hawija må krysse Kirkuk.
 
Nylig åpnet Leger Uten Grenser en fødeavdeling i landsbyen Tal Maraq i Ninewa-provinsen. Hensikten og målet med dette er å hjelpe til med tryggere fødsler. En stor andel av kvinnene i disse områdene føder hjemme uten helsepersonell tilstede. Fødeavdelingen tilbyr svangerskapskontroll og spedbarnskontroll. Vi henviser også pasienter med store svangerskapskomplikasjoner til sykehus i Zakho.
 
I akuttavdelingen på sykehuset i Sulaymaniyah, tilbyr Leger Uten Grenser i samråd med byens helsemyndigheter praktisk opplæring for å forbedre kvaliteten på helsetjenestene i akutt- og traumeavdelingen.
 

 

Sentral-Irak

Flere tusen irakere samler seg i de relativt tryggere områdende mens de militære operasjonene fortsetter å bre seg nordvest i Irak. Et av disse områdene er Salaheddine. 
Behovene øker, og for å kunne møte disse behovene har Leger uten grenser opprettet flere mobile klinikker i Tikrit og i andre nærliggende områder. Dette skjedde i juni 2016. I klinikkene gir vi pasientkonsultasjoner og mental hjelp.
 
I Diyala tilbyr Leger Uten Grenser, i samarbeid med Helsedirektoratet, behandling av kroniske sykdommer og sex- og reproduksjonskonsultasjoner til dem som er internt fordrevet i Khanaqin-leirene og i de nylig gjenerobrede byene, Jalawla og Sadyia. 
Leger Uten Grenser har også et opplegg for mental helse, i tillegg til å drive andre helsefrembringende aktiviteter.
 
I en leir for internt fordrevne i Anbar, driver Leger Uten Grenser et helsesenter med plass til 20 senger. Leiren huser for tiden 60.000 internt fordrevne. Leger Uten Grenser tilbyr akutthjelp, stabilisering og henvisninger. Dette er del av et program for korte sykehusopphold som etter hvert vil romme et tilbud for mental helse.

Bagdad

Leger Uten Grenser har et prosjekt i Abu Ghraib der de tilbyr medisinsk hjelp og mental hjelp til internt fordrevne fra Anbar, Salaheddine og Diyala i det sentrale Irak. 
I de fattige nabolagene i distriktene rundt Abu Gharib jobber en gruppe medisinske feltarbeidere. Dette er områder hvor mange internt fordrevne har bosatt seg de siste to årene. Et annet medisinsk team er utplassert på en klinikk i Al Shuhada II området.
I Bzeibiz, som er forbundet med hovedstaden Anbar, har Leger Uten Grenser drevet et helsesenter siden januar 2016. Senteret har en dagklinikk og et akuttrom som er døgnåpent alle dager i uken.

Sør-Irak

I november reiste over 20 millioner pilgrimmer til Karbala for å delta i  pilegrimsreisen  Arba'in. Her oppholder mange mennesker seg tett i tett med andre mennesker og faren for et skabbutbrudd er derfor gjeldende. Leger Uten Grenser utførte en anti-skabb-kampanje i den anledning. Det pågår også forhandlinger med helsemyndighetene om støtte av et barnesykehus med plass til 70 sykesenger i Musayyib, i Babil kommune. Leger Uten Grenser ønsker å sette i gang dette prosjektet i starten av 2017.

Hjelp til syriske flyktninger i Irak

I de siste årene, har utbredelsen av den voldelige konflikten i Irak ført til at noen syriske flyktninger vender tilbake til Syria. 
Befolkningsantallet i flyktningleiren Domiz har sunket betraktelig det siste året, fordi flyktningene forflytter seg. I dag er det omlag rundt 38.392 igjen i leiren (UNCHR, oktober 2016).
 
I flyktningleiren i Domiz driver Leger Uten Grenser en fødeavdeling hvor kvinner kan føde trygt og ha tilgang til reproduktive helsetjenester. Psykologer og psykiatrikere fra Leger Uten Grenser sørger også for at mental helsehjelp er tilgjengelig for de syriske flyktningene som oppholder seg i leirene Kawargosk, Gawilan og Darshakran.
 

I FLYKTNINGLEIR: Feltarbeidere i flyktningleiren Khanaqin, nordøstlig Irak   Foto: Ton Koene

 

Leger Uten Grensers arbeid i Irak: 2015 

I 2015, utvidet Leger Uten Grenser sine aktiviteter for å tilby grunnleggende helsetjenester og hjelp til internt fordrevne familier og fattige vertsamfunn og for å hjelpe syriske flyktninger fordelt mellom disse elleve områdene: Dohuk, Erbil, Sulaymaniyah, Ninewa, Kirkuk, Salaheddine, Diyala, Bagdad, Najaf, Karbala og Babil. I disse områdene har Leger Uten Grenser mobile klinikker utplassert for å kunne levere medisinske tjenester til de som er forhindret eller ikke er i stand til å komme til andre sykehus. Feltarbeiderne besøkte flere av stedene jevnlig og ga medisinsk hjelp på klinikkene, i leirene og til og med i busser.
 
Mesteparten av helseproblemene som Leger Uten Grenser observerte var knyttet til dårlige boforhold. Det resulterte ofte i luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, fordøyelsesproblemer, gikt og hudsykdommer. Leger Uten Grenser fokuserte også på kroniske sykdommer, særlig høyt blodtrykk og diabetes. Mor-barn-helse var også prioritert. Kvinnelig helsepersonell var til stede for å oppmuntre kvinner til å besøke klinikkene.
 
 

Nøkkeltall for 2015:

  • 218.300 polikliniske konsultasjoner
  • 20.700 mentale helsekonsultasjoner (individuelle og grupper)
  • 12.500 nødhjelpspakker delt ut
  • 547 ansatte i 2015
  • Utgifter: 273 millioner kroner

Tidligere aktivitetsrapporter: