free site maker

KOMPETANSEMÅL

Vi har vurdert prosjektet som særlig relevant for fagene norsk, samfunnsfag og mediefag, men det kan også gjennomføres i naturfag og KRLE.

NORSK 

• Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier. 

• Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget. 

• Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.

• Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig.

• Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.

MEDIEFAG

Skoleprosjektet er også svært relevant for mediefag for at elevene kan lage film, avis, TV-eller radioreportasje, nettside, brosjyre, reklame, eller kampanjer på sosiale medier. 

Forslag til oppgaver. 

SAMFUNNSFAG


• Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og drøfte funn og resultater muntlig og skriftlig 

• Vise hvordan hendelser kan framstilles forskjellig, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sannhet.

• Reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale og papirbaserte kilder og diskutere kildenes formål og relevans. 

• Identifisere samfunnsfaglige argumenter, fakta og påstander i samfunnsdebatter og diskusjoner på Internett, vurdere dem kritisk og vurdere rettigheter og konsekvenser når man offentliggjør noe på Internett. 

• Drøfte idealer om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv.

• Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner. 

• Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling

KRLE


• Kristendom, religion, livssyn og etikk

• Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. 

• Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

NATURFAG

• Skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene. 

• Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser.

upartisk // nøytral // uavhengig