Mobirise

Kompetansemål


Vi har vurdert prosjektet som særlig relevant for fagene norsk og samfunnsfag, men det kan også gjennomføres i naturfag og RLE. 

Mange lærere har også valgt medieprosjektet som relevant i mediefag
og valgfaget "Med innsats for andre"   

Norsk


• Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier. 


• Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget. 


• Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 


• Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig 


• Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
Samfunnsfag


• Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og drøfte funn og resultater muntlig og skriftlig 


• Vise hvordan hendelser kan framstilles forskjellig, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sannhet.


• Reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale og papirbaserte kilder og diskutere kildenes formål og relevans. 


• Identifisere samfunnsfaglige argumenter, fakta og påstander i samfunnsdebatter og diskusjoner på Internett, vurdere dem kritisk og vurdere rettigheter og konsekvenser når man offentliggjør noe på Internett. 


• Drøfte idealer om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv.


• Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner. 


• Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling

Religion, livssyn og etikk


• Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. 


• Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

Naturfag


• Skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene. 


• Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser.


TIL LÆRERE


Leger Uten Grenser setter stor pris på at din klasse er interessert i å delta i årets Glemte Kriser Skoleprosjekt, et grenseløst skoleprosjekt som går av stabelen 1. september.  

På denne nettsiden vil du finne det du trenger av informasjon for å delta, forslag til oppgaver, hvordan medieprosjektet forholder seg til kompetansemålene, besøk av feltarbeider, bilde og logobruk, og hvordan din klasse kan delta i skoleprosjektkonkurransen.

Vi har også tre eksempler på glemte kriser, som har vært på lista tidligere. 

Leger Uten Grensers liste over glemte kriser blir lansert hver sommer på vår egen nettside, denne siden vil bli oppdatert med informasjon om de glemte krisene fortløpende etter lansering. 

Vi håper at skoleopplegget og konkurransen om Témoignage-prisen vil inspirere og skape bevissthet.

Témoignage er fransk, uttales [temoanja:sj] og betyr å bære vitne. Vi rapporterer om det vi ser med egne øyne der vi jobber, og varsler om overgrep og glemte kriser. 

Témoignage er viktig, fordi færre dør når flere vet. Hvert år mister millioner av mennesker livet i humanitære kriser rundt om i verden.
Uten medienes søkelys blir noen kriser fort glemt.

Hvorfor delta i skoleprosjektet? 

Læringsopplegget går ut på at ungdomsskoleelever får mulighet til å utvikle sin kritiske sans og forståelse av det moderne informasjonssamfunnet gjennom å drøfte og fordype seg i hvorfor noen land og kriser får mer oppmerksomhet enn andre.

Elevene vil bli utfordret til å lage et medieprodukt om glemte kriser, som for eksempel en avis, radioreportasje eller blogg. Elevene kan også velge å arrangere et event eller utføre et pressestunt.

Vi gleder oss til å se din klasses bidrag og ønsker dere lykke til i konkurransen.

Skulle det være noen spørsmål, ta kontakt på glemte.kriser@legerutengrenser.no eller ring prosjektleder på 940 12 474.   

Med vennlig hilsen,  
Nils Mørk,  
Kommunikasjonssjef i Leger Uten Grenser  

Kontakt

Kontakt prosjektkoordinator Luwam Bede på glemte.kriser@legerutengrenser.no  / + 47 940 12 474

www.legerutengrenser.no

Følg Leger Uten Grenser